ao_kartaHuvuddelen av all operativ verksamhet inom Svenska Kelpieklubben organiseras av klubbens lokalområden. De hjälper till med att arrangera bland annat; utställningar, exteriörbeskrivningar, korningar (mentaltest) och MH (mental beskrivning), vallningstest och -prov, lokala uppfödarutbildningar, medlemsmöten, läger och andra medlemsaktiviteter. Allt efter de behov och möjligheter som finns inom respektive lokalområde. Respektive aktivitetsområde hittar du i menyn ovanför.

Bergslagens aktivitetsområde
Närke, södra Dalarna, östra Värmland och västra Västmanland

Södra aktivitetsområdet
Skåne, Blekinge och Småland

Östra aktivitetsområdet
Uppland, Södermanland, Gotland och Östergötland

Västerbottens aktivitetsområde
Norra delen av Sverige
Inaktiv

Västra aktivitetsområdet
Västra delen av Sverige

Regler för lokala aktivitetsområden

Lokala aktivitetsområdet (LO) har ingen juridisk skyldighet, fungerar endast som en förlängd arm för huvudstyrelsen ute bland medlemmarna i landet.

MEDLEMSMÖTE ( 1 gång/år) Anordnar ett medlemsmöte varje år förslagsvis i januari inför huvudstyrelsens årsmöte då LO gör en verksamhetsplan för kommande år och lägger en budget för aktiviteterna. Här väljs också en LO kommitté bestående av en sammankallande (se ordförande), postgiroansvarig (se kassör) och en protokollansvarig (se sekreterare) och en eller fler övriga ledamöter . Vilka roller var och en har bestäms inom kommittén. Budget och verksamhetsplanen är endast rekommendationer och i slutändan är det huvudstyrelsen som har det juridiska ansvaret.

AKTIVITETER LO anordnar sina egna aktiviteter, MH/MT, utställningar mm och rapporterar dessa till huvudstyrelsen och i verksamhetsberättelsen i samband med medlemsmötet i januari. När det gäller utställningar som bokas fler år i förväg är det huvudstyrelsens ansvar för att det blir genomfört med hjälp av LO medlemmar.

OM LO BLIR VILANDE Om LO blir vilande så har huvudstyrelsen ansvaret för att t ex utställningar blir av. LO:s ekonomiska medel /material går då direkt till SVEKK centrala kassa.

Roller inom LO's kommitté

Sammankallande: ”ordförande” i kommitten, kontaktperson för huvudstyrelsen, deltager vid verksamhetsmöten som huvudstyrelsen kallar till en gång varje kvartal (har yttranderätt men ej beslutanderätt), kallar till kommittemöten (ex telefonmöte) samt medlemsmötet i jaunari, och har den övergripande kontrollen.

Plusgiroansvarig: ”kassören” i kommitten, handhar och ansvarar för inkomster och utgifter på plusgirot och rapporterar till sammankallande och huvudstyrelsens kassör i samband med kommittemöten och till SVEKK- årsmötet. Gör upp en resultat- och balansräkning och budget i samband med medlemsmötet.

Protokollansvarig ”Sekreteraren” i kommitten, skriver protokoll vid möten, och skickar till huvudstyrelsen, skriver ihop dagordning, sköter korrespondensen till och från kommitten, skriver ihop verksamhetsberättelsen och verksamhetplanen ihop med övriga kommitté medlemmar i samband med medlemsmötet.

Övriga ledamöter Kan väljas vid behov, kan ha ”egna” uppgifter/områden; t ex mentaltester, vallningprov/tester, lägeransvariga, lydnadsträffar, bruksträffar, klubbmästerskap mm beroende på intresse.

Övrigt Medlemmarna är de som skapar aktivitetsområdet! ALLA medlemmar kan och bör vara aktiva för att skapa ett aktivt LO.