Att ha en tillräckligt hög genetisk variation är viktigt för att kunna bibehålla en population frisk i längden. Blir den genetiska variationen mycket liten kommer det att vara svårt att undvika en ökad inavel och populationen kan i slutänden drabbas av en inavelsdepression. En effektiv population som motsvarar 100 individer anses generellt vara ett minimum för att en population ska vara livskraftig över tid. Vid en effektiv population som motsvarar 50 individer anses en population vara direkt utrotningshotad. För att öka den effektiva populationen är det viktigt att så många olika hundar som möjligt används i avel och att ingen tillåts bli avelsmatador. Att använda hundar som är obesläktade med populationen i avel är ytterligare ett sätt att öka den effektiva populationen.

Under de senaste åren har den effektiva populationen i rasen legat på mellan motsvarande 50 och 75 individer. Det är nödvändigt att öka denna siffra om rasen ska finnas kvar i framtiden.

Källa: Rasspecifik avelsstrategi Australian kelpie