Välkommen


Svenska Kelpieklubben har avelsansvar för hundrasen Australian kelpie och är en del av Svenska Brukshundsklubbens organisation.

Svenska Kelpieklubben startades 1976 och har idag omkring 450 medlemmar. Klubbens uppgift är att väcka intresse för hundrasen och främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar av rasen samt bevara och utveckla rasens arbetande egenskaper. På webbsidan finns information om statistik, avel, resultat, valpkullshänvisning och annonsering om träffar, tävlingar och utställningar.

Geografiskt är klubben indelad i lokala aktivitetsområden. Inom dessa områden anordnas för medlemmarna lydnadstävlingar, utställningar, MH/MT, vallanlagstest och mer där till.

Uppdateringar

Anslagstavlan

Inbjudan till årsmöte 2022

Inbjudan till Svenska Kelpieklubbens digitala årsmöte via videokonferens 2022

6 mars 2022, kl. 17:00

Föranmälan till årsmötet ska anmälas senast 7 dagar innan årsmötet.
Anmälan för till https://forms.gle/Q3CLc6XQ7B4A5GAQ9

Kom ihåg att kontrollera ditt medlemskap är aktuellt fram till och med årsmötet. 
Medlemmar kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange:

 • vilken funktion som avses
 • namn
 • en kort presentation
 • uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) tillhanda senast den 7 januari.

Dagordning

 • 1.  Fastställande av röstlängden. 
 • 2.  Val av mötesordförande.
 • 3.  Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 • 4.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 • 5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
 • 6.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 • 7.  Fastställande av dagordningen.
 • 8.  Genomgång av:
 1. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
 1. balans- och resultaträkning och
 2. revisorernas berättelse. 
 • 9.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
 • 11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
 1. mål,
 2. rambudget för 2020
 3. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
 4. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 • 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 • 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 • 14. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas Tjänstgöringsordning.
 • 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
 • 16. Val av valberedning enligt §10.
 • 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
 • 18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12
 • 19. Utmärkelser och avtackningar.
 • 20. Mötets avslutande. 

Valberedningens preliminära förslag på styrelse 2022

Ordförande: Monika Eriksson Nyval/Omval 1 år              
Vice ordförande: Kristina Svanfeldt 1 år kvar      
Sekreterare: Sofia Olsson 1 år kvar                
Kassör: Maria Åström Nyval 2 år                                                 
Ledamot: Cecilia Mårtensson 1 år kvar             
Ledamot: Emma Wirblad Nyval/Omval 2 år                    
Ledamot: Martti Keskinen Nyval/Omval 2 år                  
Suppleant: Ann-Sofie Lindgren 1 år kvar                                    
Suppleant: Mari Lindström Nyval/Omval 2 år
Revisor: Nathalie Stors Nyval/Omval 1 år
Revisor: Susanne Konola Nyval/Omval 1 år
Revisorsuppleant: Maria Dahlberg Nyval/Omval 1 år
Revisorsuppleant: VAKANT Nyval/Omval 1 år

Valberedningen
Sammankallande: Renate Hagelin 1 år kvar 
Valberedning: VAKANT Fyllnadsval 1 år
Valberedning: Ewa Myrbrink Nyval/Omval 1 år

Välkomna!
Styrelsen SVEKK

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben