Skip to main content

Om Svenska Kelpieklubben


Klubben startades 1976 med namnet Avelsföreningen för Australiska Vallhundar (AfAV) som bytte namn till Svenska Kelpie & Cattle Dog klubben. Hösten 2006 begärde Cattle Dog ägarna utträde ur klubben och i samband med detta bytte klubben namn till Svenska Kelpieklubben.

Svenska Kelpieklubben har omkring 450 medlemmar. Geografiskt har klubben delat in Sverige i lokala aktivitetsområden. Lokalområdena bedriver verksamheter såsom lydnadstävlingar, utställningar, MH/MT, vallanlagstest med mera.

Svenska Kelpieklubbens uppdrag är att verkställa Svenska Brukshundklubbens delegerade avelsansvar för Australian kelpie. Som bland annat innebär att väcka intresse för och främja aveln av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess vall- och bruksegenskaper. Utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran. Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar. Företräda hundägarintressen och verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård. Sist men inte minst ska klubben fullfölja de uppgifter som åligger Svenska Brukshundklubben i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.

Svenska Kelpieklubben ska bland annat:

  • Ta tillvara på den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning och ställa relevanta krav som gör det möjligt att målstyra aveln.

  • Föra register för att sammanställa och publicera uppgifter från exteriör- och mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar m. m.

  • Svara för avelsrådgivning för rasen.

  • Utbilda medlemmar i klubben till hundbeskrivare, utställningsdomare, föreningsfunktionärer m.m.

  • Anordna kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor och andra ämnen inom ramen för klubbens målsättning.

  • Anordna exteriörbeskrivningar, korningar, mentalbeskrivningar.

  • Samarbeta med förbundsstyrelsen, övriga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenligt bedriven avel för rasen.

Svenska Brukshundklubben

Svenska Kelpieklubben är en del av Svenska Brukshundsklubbens organisation. Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.

Medlemmarna arbetar med avel och utveckling av SBK's brukshundraser i föreningens rasklubbar. Rasklubbarna drivs som enskilda föreningar och kan vara organiserade i regioner med lokalområden. Varje rasklubb ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina medlemmar och utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Stadgar inom Svenska Brukshundklubben är viktiga styrdokumentsom sätter ramarna för hela organisationens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt. Grundstadgarna beslutas av kongressen och fastställs av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté. Normalstadgar för lokalklubbar, distrikt och rasklubbarnas föreningar fastställs av Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Då stadgarna skiljer sig något från stadgar i andra organisationer är det viktigt att vara påläst på aktuella stadgar.

Alla organisationsnivåer inom Svenska Brukshundklubben har normalstadgar som består av två delar. De består av dels de, av förbundsstyrelsen fastställda, normalstadgar som återfinns på förbundets hemsida samt ett bekräftelsedokument med fastställande av den aktuella föreningens föreningsspecifika detaljer (de uppgifter som förening kan ändra genom beslut om stadgeändring).

Läs mer: