Skip to main content

Om Avelskommittén


Svenska Kelpieklubben har en avelskommitté som ansvarar för avelsfrågor i klubben. De som sitter i avelskommittén är avelsfunktionärer. Här kommer lite information om vad avelskommittén kan hjälpa dig med och vilka riktlinjer som gäller för avelsfunktionärer.

Avelskommittén står till förfogande för att hjälpa uppfödare, hanhundsägare, valpköpare och medlemmar. Det man kan få hjälp med att är bland annat att ta fram fakta om enskilda hundar, göra listor med hundar som uppfyller valda kriterier ta fram statistik gällande mentalitet, exteriör och hälsa på utvalda grupper av hundar och beräkna inavelsgrader. Avelskommittén kommer inte att rekommendera enskilda uppfödare eller hundar utan tillhandahåller endast infomration och statistik. Uppfödare och valpköpare får själva göra ett val utifrån den informationen de får.

Den information som kan tas fram är exempelvis tävlingsmeriter i bruks, lydnad och agility, titlar, utställningsresultat, resultat från mentalbeskrivning, mentaltest och hälsoundersökningar. Listorna kan tas fram på hundar som uppfyller vissa kriterier som kan vara nästintill vilka som helst men som exempel kan nämnas resultat från MH, MT, Hälsoundersökningar, tävlingar, utställningar och exteriörbeskrivning.

Statistik kan göras på resultat från mentalbeskrivningar och hälsoundersökningar på en vald grupp av hundar. Exempel på en grupp hundar kan vara en kull, alla hundar från en kennel, alla avkommor eller barnbarn till en särskild hund osv.

Inavelsgrad kan redovisas på redan registrerade hundar eller beräknas inför kommande parningar, antingen mellan två hundar eller mellan en hund och flera tilltänka partners på samma gång.

Fullständigt ifyllda protokoll från exteriörbeskrivning kan fås ut på alla hundar som är exteriörbeskrivna och där protokollet har skickats till Svenska Kelpieklubben.

Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer

Svenska Kennelklubben har tagit fram etiska riktlinjer för avelsfunktionärer med följande information:

Målet för SKK-organisationen när det gäller avel av rashundar finns uttryckt i stadgar för SKK, specialklubb och rasklubbar. Av verksamhetsparagrafen i dessa stadgar framgår att ”information och råd i avelsfrågor” är centralt och stadgarna hänvisar till SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor, där uppdraget finns närmare beskrivet.

De grundläggande principerna och etiska värderingarna för avel och uppfödning finns uttryckta i Avelspolicy för Svenska Kennelklubben. Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).

  • Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora krav ställs därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart att avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden inom RAS och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att verksamheten är av informativ och vägledande natur.

  • Bland avelsfunktionärerna uppgifter ingår att förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning samt att informera om innebörden i grundreglerna. Det innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete, vilket ställer krav på lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

  • Avelsfunktionär ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.
  • Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

  • Specialklubb och rasklubb kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens specifika behov, för arbetet med avelsfrågorna.